Фауна

Загальне число зареєстрованих видів фауни Карпатського біосферного заповідника становить на сьогодні 2416 видів, що відносяться до 14 класів 5 типів. Безхребетні тварини представлені тут 2135 видами. Ця цифра далеко не вичерпує всього різноманіття безхребетних заповідника — за попередніми підрахунками на території КБЗ мешкають щонайменше 15 тис. видів безхребетних тварин з 19 класів 6 типів. Така велика різниця між кількістю зареєстрованих та очікуваних видів пояснюється перш за все неоднорідністю вивченості різних таксономічних груп – окремі з них зовсім не охоплені дослідженнями. Число ендемічних карпатських видів, які охороняються на території заповідника, значно перевищує 100.
Центральним ядром фауни хребетних високогірних Чорногiрського, Свидовецького та Марамароського масивів є види тайгового та альпiйського комплексiв. У високогiр’ї, на висотi 1700 і більше м н. р. м., зустрiчаються Chyonomis nivalis та Prunella collaris, занесенi до Червоної книги України. Криволісся населяє особлива гірська раса Lyrurus tetrix, який повсюдно є дуже рідкісним. З плазунів звичайними тут є Vipera berus і Lacerta vivipara. Невеликі стоячі водойми в субальпіці використовують для нересту Triturus montandoni та T. alpestris. Останній вид населяє переважно високогірні ландшафти. Численні тут також Bombina variegata і Bufo bufo.

У високогір`ї Марамороського та Чорногірського масивів збереглися умови для iснування Marmota marmota та Rupicarpa rupicarpa, якi повнiстю зникли в Українських Карпатах на початку XX сторiччя. Реінтродукція цих видів матиме велике значення для стабілізації вразливих високогірних екосистем.

Характерними видами хвойних та мішаних лісів є Picoidus tridactylus, Regulus regulus, Turdus torquatus, Loxia curvirostra, карпатський підвид Tetrao urogalus rudolfi, Lynx lynx, Ursus arctos тощо. Тут вiдмiчено Pitymis tatricus, ареал якої, як донедавна вважалося, не виходив за межi Високих Татр у Західних Карпатах. Природно, що в фаунi цих масивів представленi види, характернi для всього лiсового поясу Карпат: гірські підвиди Cervus elaphus montanus та Sus scrofa attila, Capreolus capreolus, Canis lupus, Strix aluco, Cinclus cinclus та інші.

Бiльш скелястий ландшафт і північна експозиція Марамороського масиву передбачає ряд особливостей. Тiльки тут вiдмiчений в заповiднику Falco peregrinus, більш численними є інші дрібні соколи: F. subbuteo, F. tinnunculus, які надають перевагу скелястим дiлянкам. В гнiздовий перiод зустрiчається Nucifraga caryocatactes, яка в лiсах інших заповідних масивів не гнiздиться.

Чимало видiв безхребетних – карпатських та схiднокарпатських ендемiкiв – зареєстровано в Українських Карпатах тiльки в окремих гірських масивах. В Чорногорi це: Calosoma inquisitor, Carabus transsylvanicus, Trechus plicatulus, Duvalius ruthenus (Carabidae, Coleoptera); в Мараморошах: Carabus fabricii, Nebria transsylvanica та Trechus carpaticus (Carabidae, Coleoptera), що приуроченi до скельних виходiв.

Фауна букових пралiсiв Карпатського заповідника дуже своєрiдна. Тут зустрiчаються як суто “тайговi” види – Lynx lynx, Strix uralensis, Dryocopus martius, Pyrrhula pyrrhula, так i характернi для широколистяних лiсiв. Вони представленi Turdus merula, Dendrocopos medius, D. leucotos, Picus canus, Ficedulla albicollis, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Muscardinus avellanarius, Felis silvestris, Sus scrofa, Salamandra salamandra. Звичайними на цій територiї є Cervus elaphus, Martes martes, Clethrionomys glareolus, Buteo buteo, Sitta europaea, Rana temporaria – види, якi поширенi по всьому лiсовому поясу Карпат. З рiдкiсних тварин, занесених до Червоної книги України, вiдмiченi Neomys anomalus, Mustela erminea, Lutra lutra, Bubo bubo, Ciconia nigra, Elaphe longissima, Triturus montandoni тощо.

Комахи представленi типовими мезофiльними середньоєвропейськими видами. Серед них такi рiдкiснi види, як Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo, Parnassius mnemosinae та iншi.

В заповідних холодних гірських ріках водиться Salmo trutta m. fario, Cottus gobio, Cobitis taenia, Phoxynus phoxynus та Eudonthomyzon danfordi. На нерест в притоки Тиси піднімаються Hucho hucho та Thymallus thymallus.

Дуже рiзноманiтна фауна рукокрилих заповідника, яка нараховує 20 видiв кажанів, з яких 10 вiдносяться до рiдкiсних і занесені до Червоної книги України (1994) та Європейського Червоного списку (1991). Це Rhinolophus ferrumequinum i Rh. hipposideros, Miniopterus schreibersi, Myotis myotis, M. emarginatus, M. bechsteini i M. nattereri, Barbastella barbastellus, Plecotus auritus та Nyctalus leisleri. Більшість рукокрилих тісно пов`язана з підземними порожнинами. На території заповідника представлено близько 30 штолень (Кузійський та Марамороський масиви), карстових (Угольсько-Широколужанський масив) і тектонічних печер (Кузійський масив). Зимою скупчення кажанiв в пiдземних сховищах налiчують близько півтори тисячі особин, основну частину яких складають Myotis myotis i M. blythi. Тiльки в печерi “Дружба” зимує близько 1500 тварин, якi належать до 13 видiв. В карстових печерах Угольки вiдмiчена унiкальна фауна безхребетних-троглобiонтiв, серед яких є ряд вузько ендемiчних видiв, відомих тільки з заповідної території. Це, зокрема, Duvalius transcarpaticus (Carabidae, Coleoptera) та Willemia virae (Collembola).

Масив “Долина нарцисiв” за своїм фаунiстичним складом рiзко вiдрiзняється вiд iнших заповiдних дiлянок. Тут представленi тварини заплавних лук Закарпатськоi рiвнини. Серед птахiв переважають Saxicola rubetra, Emberiza citrinella та Silvia communis. В бiльш зволожених мiсцях звичайними є Crex crex та Acrocephalus schoenobaenus. В чагарниках вздовж рiчки Хустця зустрiчаються Phasianus colchicus i Remiz pendulinus.

Характерними земноводними “Долини нарцисiв” є Rana lessonae, Bufo bufo, Triturus vulgaris i T. cristatus. З плазунiв зустрiчаються Natrix natrix i Lacerta agilis. Фауна ссавцiв представлена Microtus arvalis, Apodemus agrarius, Мicromys minutus, Ondatra zibethica, Lepus europaeus та iншими видами, зовсiм не властивими для гiрських масивiв заповiдника. Багата iхтiофауна рiчки Хустця – єдиного рівнинного водотоку на території КБЗ, нараховує близько 20 видів риб.

Характерна фауна заказників, розміщених у найбільш теплих районах Закарпаття. Лише тут на території заповідника відмічені Pelobates fuscus, Lacerta viridis та Natrix tessellata, звичайними видами є також Rana dalmatina, Bufo viridis та Elaphe longissima, які в інших заповідних масивах трапляються спорадично. На цій території поширені рідкісні види ентомофауни з південно-європейськими зв`язками: Mantis religiosa, Ascalaphus macaronius, Porphyrophora polonica, рідкісні види Hymenoptera та Lepidoptera.HelloDolly

Блог про подорожі Карпатами, Україною та світом!