Флора

Флора Карпатського біосферного заповідника

Остання комплексна інвентаризація флори Карпатського заповідника проводилася протягом 1995-1996 років, тобто перед значним розширенням його території, яке відбулося на початку 1997 року (майже на 19 тис. га). Внаслідок розширення до складу заповідника були включені надзвичайно багаті у флористичному відношенні ділянки Вулканічних Карпат та високогір`я Свидовецького хребта. Завдяки цьому флора заповідника поповнилася за попередніми оцінками сотнями видів. Оскільки дослідження на новоприєднаних територіях щойно розпочалося, наводимо тільки попередню інформацію стосовно них, не враховуючи у загальному списку флори КБЗ.

У флорі Карпатського біосферного заповідника, як і загалом у Карпатах, переважають види середньоєвропейської, європейської та євроазіатської ареалогічних груп. Значний відсоток флори заповідника представлений голарктичними (циркум-полярними і майже циркумполярними) видами. Добре представлена група східнокарпатських та загальнокарпатських ендеміків, частка яких зокрема для судинних рослин становить не менше 5%.

Мікобіота заповідника нараховує щонайменше 262 видів грибів. Переважну їх більшість (206 видів) складають фітотрофні мікроміцети, 56 видів належить до макроміцетів. Найбільша кількість видів відмічена для Sphaeropsidales (34), Uredinales (30) та Erysiphales (24). Розподіл видового складу грибів стосовно великих окремих груп наводимо нижче: Myxomycotina – 40 видів з 15 родів, Oomycotina – 18 видів з 3 родів, Ascomycotina – 63 видів з 35 родів, Basidiomycotina – 56 видів з 38 родів, Basidiomycotina – 30 видів з 9 родів, Deuteromycotina – 53 видів з 6 родів.

Ліхенофлора заповідника нараховує на сьогодні 392 види лишайників, що належать до 120 родів 45 родин 8 порядків і групи Lichenes imperfecti. З них 6 видів занесених до Червоної книги України, 12 рідкісних видів, 9 видів, що рекомендовані до включення в Червону книгу України, 4 реліктові види.

Флора мохоподібних (Bryophyta) КБЗ налічує 440 видів, що належать до 60 родин і 157 видів. До класу Hepaticopsida відноситься 92 види, до Sphafnopsida – 16 видів і до Bryopsida – 332 види. 65 видів є рідкіснимим в Українських Карпатах.

Альгофлора заповідника включає 465 видів, що представлені 502 внутрішньовидовими таксонами. Основу флористичного складу альгофлори КБЗ утворюють Bacillariophyta – 156 видів і 177 внутрішніх таксонів; Chlorophyta – 133 і 138; Cyanophyta 110 та 118. Різноманітність інших груп водоростей значно менша: Euglenophyta – 40 видів і 43 внутрішніх таксонів; Dinophyta – 10 видів; Rhodophyta – 3; Xantophyta – 2. До рідкісних видів водоростей, які зустрічаються на території заповідника, належить 103 види.

Флора судинних рослин Карпатського біосферного заповідник об`єднує 5 відділів, 102 родини, 420 родів та 1062 види, що складає більше 50% флори Українських Карпат. 64 види (6,2% від загального числа видів) включено до Червоної книги України.

Розподіл судинних рослин щодо різних таксономічних рангів наводиться нижче:

Lycopodiophyta – 2 родини 3 роди 4 види;

Equisetophyta – 1 родина 1 рід 7 видів;

Polypodiophyta – 9 родин 16 родів 29 видів;

Pinophyta – 3 родини 6 родів 9 видів;

Magnoliophyta – 87 родин 394 роди 1013 видів;

в т. ч. Magnoliopsida – 72 родини 311 родів 781 вид;

Liliopsida – 15 родин 83 роди 232 види;

Разом – 102 родини 420 родів 1062 види.

Основне флористичне різноманіття Карпатського біосферного заповідника зосереджено у лучних ценозах, які представлені на низинних заплавних луках масиву “Долина нарцисів”, у високогір`ї та на лісових галявинах. Велике флористичне багатство властиве також вапняковим грядам (понад 200 видiв).

Рослинність масиву “Долина нарцисів” на 90% представлена різнотравними та злаково-різнотравними угрупованнями з переважанням Festuca rubra, Deschampsia caespitosa, Alopecurus pratensis, Bromus mollis. В місцях з підвищеною зволоженістю поширені Carex acutiformis, C. acuta, C. vulpina та Juncus effusus. Загалом в “Долинi нарцисiв” зростає понад 400 видiв рослин, серед яких такi рiдкicнi, як Achillea salicipholia, Dactylorhisa fuschii, D. majalis, Erytrhonium dens-canis, Gentiana pneumonanthe, Gymnadenia odoratissima, Iris sibirica, Orchis coryophora, O. laxiflora, Potentilla alba та iн. Унікальною особливістю цієї заповідної ділянки є місцезнаходження тут однієї з найбільших рівнинних популяцій рідкісного виду Narcissus angustifolius.

Основне ядро флори лісового поясу складають неморальнi, бореальнi та монтаннi види, серед них Campanula carpatica, Scopolia carniolica, Atragene alpina, Galanthus nivalis, Helleborus purpurascens, Leucanthemum waldschteinii, Lilium martagon, Helianthemum ovatum, Sedum hispanicum, Cephalanthera rubra, Listera cordata та інші. В межах лісового поясу найбiльше флористичне багатство властиве вапняковим грядам, зокрема в Угольсько-Широколужанському масиві, де зростають Cotoneaster integerrimus, Juniperus sabina (єдине мiсцезростання в Українських Карпатах), Quercus petrea, Rhamnus cathartica, Tilia platyphillos, Taxus baccata (бiля 1,5 тис. особин), а з трав’янистих рослин – петрофiли та альпiйськi види Cephalanthera longifolia, Coronilla elegans, Cortusa matthioli, Iris pseudocyperus, Jovibarba preissiana, Saxifraga paniculata, Scabiosa lucida. Є також ряд неморальних та аридних видiв – Arum alpinum, Corallorhiza trifida, Epipogium aphyllum, Erythronium dens-canis, Ophyoglossum vulgatum, Viola dacica та iншi.

В субальпiйському поясі Чорногори та Мараморош поширено криволісся з Duschekia viridis, Juniperus sibirica, Pinus mugo. Характерними є рiдкiснi угруповання з домiнуванням Rhododendron kotschyi, Salix herbacea, S. retusa та високотравних видiв Adenostyles alleariae i Cirsium waldschteinii. Значнi площi тут займають трав’янистi угруповання iз Deschampsia caespitosa, Calamagrostis villosa та значно меншi – з Nardus stricta. Значну частину цих травостоїв складають Anthoxanthum alpinum, Agrostis tenuis, Festuca rubra та види роду Poa, особливо P. alpina i P. pratensis. Альпiйськi луки утворенi угрупованнями iз Carex sempervirens, Festuca supina i Juncus trifidus. Фрагментарно зустрiчаються угруповання з домiнуванням Carex curvula i Lerchenfeldia flexuosa.

В субальпiйському та альпiйському поясах заповідних масивів зростає ряд рiдкiсних рослин як Anemonastrum narcissiflorum, Aconitum firmum, Anthemis carpatica, Chrysosplenium alpinum, Gentiana acaulis, G. lutea, G. punctata, G. verna, Melampyrum saxosum, Narcissus angustifolius, Parageum montanum, Pedicularis verticillata, Poa deylii, Polygonum viviparum, Pulmonaria fillarskiana, Pulsatilla alba, Rhodiola rosea, Sempervivum montanum.

Особливо цікавим у флористичному відношенні є високогір’я Свидовця в районі вершин Малої Близниці (1778 м) та Великої Близниці (1883 м), включені до складу заповідника у 1997 р. Тут ростуть такі рідкісні аркто-альпійські види як Aster alpinus, Bartsia alpina, Dryas octopetala, Diphasiastrum alpinum, Juncus castaneum, Lloydia serotina, Salix hastata. В Українських Карпатах лише тут зростають Drabba aizoides, Euphrasia salisbur-gensis, Saxifraga androsacea та ін. Дуже рідкісними є також Leonthopodium alpinum, Aquilegia nigricans, Swertia alpina.

Блог про подорожі Карпатами, Україною та світом!